Listaxes definitivas de alumnado para o curso 2015-16Xa se atopan publicadas as listaxes definitivas de admitidos na sección de Admisión no blog.

Contra a relación definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación..

A resolución da persoa titular da xefatura territorial porá fin á vía administrativa.