Admisión de novos/as alumnos/as


Xa estan disponibles as lista provisionais de admitidos na paxina do Colexio 

LISTAS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS PARA O CURSO 2017-18


PRAZO DE RECLAMACIÓNS ÁS LISTAS PROVISIONAIS: 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación (ata o 2 de maio inclusive) ante o Consello Escolar do Centro (artigo 30.3 da orde do 12 de marzo de 2013, DOG do 15 de marzo)PROCEDEMENTO PARA A ADMISIÓN DO ALUMNADO CURSO 2017/2018
CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN:
Publicación de postos escolares vacantes.
Antes do 1 de marzo
Presentación da solicitude de admisión dos alumnos que cambien de centro para seguir cursando a mesma ensinanza ou para estudos superiores.
Do 1 ao 20 de marzo
Presentación da documentación acreditativa dos criterios do baremo.
A partir do 22 de marzo
Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos.
Antes do 25 de abril
Reclamacións.

Realizarase ante o Consello Escolar nos centros públicos, e ante o titular nos centros privados concertados.
5 días hábiles a contar a partir do día seguinte da publicación das listaxes provisionais.
Publicación de listaxes definitivas.
Antes do 15 de maio.
No caso de solicitar praza en datas posteriores ao prazo fixado, realizarase na Inspección de Educación Secundaria, no Departamento Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

   OFERTA:

Cursos de Educación Infantil
Cursos de Educación Primaria
Postos dispoñibles
(1)
Postos dispoñibles
(1)

Cuarto (3 anos)………. 44
Quinto (4 anos)……….   0
Sexto (5 anos)………...  0

6
0
0

Primeiro…………. 0
Segundo………….0
Terceiro…………..0
Cuarto  …………..4
Quinto ….………...0
Sexto      …………2

1

(1)    Postos escolares a disposición da comisión de escolarización para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (art. 3 da Orde do  12 de marzo de 2013, DOG do 15)


RECLAMACIÓN:
As reclamacións contra a resolución do Consello Escolar, a Comisión de Escolarización e, se é o caso, da Inspección Educativa, poderanse presentar no prazo máximo de 5 días hábiles contados a partir da súa publicación, ante o órgano que as dictou.

NOVIDADES E CRITERIOS A SEGUIR PARA A SOLICITUDE:
 • A principal novidade é que se poderá solicitar praza a través de internet na aplicación informática «admisionalumnado (/www.edu.xunta.es/admisionalumnado/). Ver todas as novidades na Orde do 25 de xaneiro de 2017.
 • O alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición, para reservar praza, deberá presentar no centro de orixe ou a través de internet o formulario de solicitude (Anexo I).
 • O alumnado que solicite praza nun centro non adscrito solicitará a admisión a través de internet  ou de forma presencial no centro docente indicado como primeira opción ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos utilizando o formulario de solicitude (Anexo II). Na solicitude pódese relacionar ata 6 centros por orde de preferencia.
 • Os formularios serán facilitados gratuitamente nos centros e tamén estarán dispoñibles na páxina web da consellería.
 • Poderase consultar o estado de tramitación da solicitude a través da aplicación informática utilizando o código de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante.
 • Todas as solicitudes que non pudiesen obter praza nos centros solicitados serán remitidas á comisión de escolarización que lles asignará praza nos centros onde teñan vacantes tendo en conta, cando sexa posible, as preferencias dos pais indicadas na solicitude e a puntuación obtida por aplicación do baremo.
CALENDARIO DE MATRICULACIÓN:
 • Educación Infantil e Educación Primaria: Do 20 ao 30 de xuño.
 • Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato: Do 25 de xuño ao 10 de xullo.
 • Prazo extraordinario para ESO e Bacharelato: Do 1 ao 10 de setembro. 
NORMATIVA:
SORTEO PÚBLICO DAS LETRAS DE PRIORIDADE:
 • Resultado do sorteo 2017:
Letras primeiro apelido: "I" e "I"
Letras segundo apelido: "Ñ" e "X"

DOCUMENTACIÓN E ANEXOS COS FORMULARIOS:
MÁIS INFORMACIÓN:
 • Nos propios centros educativos.
 • Nos Departamentos Territoriais da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
 • En A Coruña: Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria.
MAPA DA ZONA DE INFLUENCIA DO CONCELLO DE A CORUÑA: