Eleccións ao Consello Escolar

CONSELLO ESCOLAR
ELECCIÓNS DOS REPRESENTANTES DE NAIS, PAIS E TITORES LEGAIS

O próximo luns, 21 de novembro de 17 a 20 horas, realizaranse as votacións para a elección dos representantes de nais, pais e titores. Haberá que elixir dous representantes dos que se presenten. Terán dereito ao voto o pai e a nai ou o titor legal dos alumnos matriculados no colexio.

Para que isto poida ser así, precisamos candidaturas de pais e nais que se presenten para que a representación no Consello Escolar de pais e nais non quede deserta. Debemos presentar máis de dous candidaturas para que queden persoas para as posibles baixas.

Se queredes presentar a vosa candidatura, no local da ANPA temos  follas de inscrición a vosa disposición.
Lembrade que o noso horario é de luns a xoves de 16:15 a 18 horas.  
O último día para presentar candidaturas é o venres 11 de novembro.

Animádevos a participar!!
Contamos con todos vos!!


Pola educación dos nos@s fill@s!! 
_______________________________________________________________________________________________________________________

CONSEJO ESCOLAR
ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE MADRES, PADRES Y TUTORES LEGALES

El próximo lunes, 21 de noviembre de 17 a 20 horas, se realizarán las votaciones para la elección de los representantes de madres, padres y tutores. Habrá que elegir dos representantes de los que se presenten. Tendrán derecho a voto el padre y la madre o el tutor legal de los alumnos matriculados en el colegio.

Para que esto pueda ser así, precisamos candidaturas de padres y madres que se presenten para  que la representación en el Consejo Escolar de padres y madres no quede desierta. Debemos presentar más de  dos candidaturas, para que queden personas suplentes para las posibles bajas que pudiese haber hasta las  próximas votaciones.

Si queréis presentar vuestra candidatura, en el local de la ANPA, tenemos hojas de inscripción a vuestra disposición.
Recordad que nuestro horario es de lunes a jueves de 16:15 a 18 horas.
El último día para presentar candidaturas es el viernes 11 de noviembre.

Animaros a participar!!
Contamos con todos vosotros!!

Por la educación de nuestros hijos!!