Solicitude transporte escolar para o curso 2016-17


O prazo de solicitude para que o alumnado do Centro poida facer uso do transporte durante o curso 2016-17 estará aberto entre o 23 e o 27 de maio, ambos inclusive. 
PRÓRROGA DO PRAZO ATA O MÉRCORES, 1 DE XUÑO

Non poderán admitirse novas solicitudes fóra deste prazo

A non solicitude en tempo e forma implicará que o alumno/a non poderá utilizar o servizo no curso seguinte, aínda que se trate dun usuario lexítimo. 

As autorizacións excepcionais só teñen validez durante un curso.

Ademáis do impreso que leva cada alumno que actualmente utiliza o transporte, os impresos de solicitude poderán recollerse na conserxería , na secretaría do Centro e na páxina web

As listaxes de alumnado admitido no servizo de transporte publicaranse antes do comezo das clases en setembro.