Fondo solidario de libros. Ampliación de existencias (3º e 5º Primaria)


Ao obxecto de ampliar o nivel de cobertura do fondo solidario de libros de texto, regulado pola Orde do 21 de maio de 2015 (DOG do 1 de xuño), e garantir que o alumnado admitido con renda per cápita incluída nos mesmos tramos que as axudas poida dispoñer de libros de texto a través do fondo, os centros deberán adquirir os libros de texto que complementen os xa existentes no fondo. Con carácter xeral, e tendo en conta os tramos de renda e os importes das axudas, fíxase o seguinte número máximo de libros a adquirir por cada alumno/a, segundo a o tramo de renda per cápita no que se encontre: 
  • Renda per cápita ata 5.400 €: 6 libros. 
  • Renda per cápita desde 5.400,01 € ata 9.000 €: 4 libros.
 Ver máis