Anuncio das letras de prioridade para o desempate no procedemento de admisión do alumnado para o curso 2015/2016

Orde do 12 de marzo de 2013 de desenvolvemento admision de alumnado

Artigo 29. Puntuación total e criterios de desempate

3. Se unha vez aplicados estes criterios se mantén o empate, este resolverase aplicando
o resultado dun sorteo público, que realizará anualmente esta consellería a última semana
do mes de febreiro e, en todo caso, antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes.
4. No sorteo extraeranse catro letras do abecedario, que determinarán, correlativamente,
a primeira e segunda letra do primeiro apelido e a primeira e segunda letra do segundo
apelido. As catro extraccións levaranse a cabo con todas as letras.
5. A orde de prelación comezará pola/o solicitante cuxo primeiro apelido comece coas
dúas primeiras letras extraídas e, se non houber ningún, continuarase pola/o seguinte solicitante
por orde alfabética.
6. No caso de coincidencia no primeiro apelido entre varias/os alumnas/os, comezarase
por aquela/aquel cuxo segundo apelido comece coa terceira e cuarta letras extraídas e, se
non houber ningún, pola/o seguinte solicitante por orde alfabética.
7. No caso de coincidencia do primeiro e segundo apelido entre varias/os solicitantes,
acudirase como criterio de desempate ao nome, por orde alfabética; en caso de persistir,
dirimirase por sorteo.
8. Cando os apelidos vaian precedidos de preposicións, conxuncións ou artigos, estes
non serán tidos en conta.

O sorteo celebrouse hoxe co seguinte resultado:Máis información