Consellos Escolares

A Constitución Española, no artigo 23 di o seguinte: .

"Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos." Constitución Española, Artículo 23.

Deféndeo participando nos Consellos Escolares e esixe que estes sexan realmente democráticos.